Migration Map (Mapa de Migración)

At the Alum Rock library, we celebrate our diverse experiences and cultures!  Come to the library and add your migration path to our map.  While you're here, read one of the books from the display on various migration experiences (for library use only).

En la biblioteca de Alum Rock, celebramos nuestras diversas experiencias y culturas! Ven a la biblioteca y añadir su ruta de migración en nuestro mapa. Mientras estás aquí, leer uno de los libros en la pantalla sobre varias experiencias de migración (solamente para usar en la biblioteca).

Tại thư viện Alum rock, chúng tôi tán dương sự đa dạng các kinh nghiệm và những nền văn hóa phong phú! Hãy đến với thư viện và thêm con đường di cư của bạn đến bản đồ của chúng tôi. Trong khi bạn đang ở đây, đọc một trong những cuốn sách từ sự trưng bày trên những trải nghiệm di cư khác nhau (cho chỉ sử dụng trong thư viện).

 

**This program is supported by the California Center for the Book. 

Thursday, August 31, 2017 at 1:00pm to 6:00pm

Dr. Roberto Cruz Alum Rock Branch Library, Marketplace
3090 Alum Rock Ave. San José, CA 95127

Recent Activity


Top